Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Politica de confidențialitate

INFORMARE

în temeiul art. 13 din Regulamentul 2016/679/UE

pentru înscrierea în Platforma Enterprise Europe Network Transilvania https://een-transilvania.ro/

 

Prin intermediul căreia dorim să vă aducem la cunoștință, că responsabilitatea noastră, a membrilor consorțiului  BISNet Transylvania, pe lângă cea de sprijin prin servicii de informare și promovare implică și modul în care avem grijă de datele personale ale persoanelor fizice implicate în aceste activități.

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE, motiv pentru care vă informăm cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorilor:

 1. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), având CUI 11293615 și sediul în Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, județ Alba, 510093, Tel/Fax: 0258-818616 / 0258-818613, email office@adrcentru.ro.
 2. ……………..
 3. …………..….
 4. …………………..
 5. ………………..
 6. …………………
 7. ……………..
 8. …………..….
 9. ……….…….
 10. ………..…….

Membrii consorțiului  BISNet Transylvania, format din Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică – Centrul de Transfer Tehnologic CENTI, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică – Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri de la Sfântu Gheorghe, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, Asociatia Transilvania IT, Cluj IT Cluster, ICEBERG CONSULTING, Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Județul Covasna, în calitate de operatori asociați prelucrează următoarele date personale: date de identificare ale persoanelor fizice reprezentanți ai persoanelor juridice interesate (operatori economici/instituții publice) de înscrierea în cadrul evenimentelor locale / internaționale organizate prin intermediul platformei https://een-transilvania.ro/ (nume, prenume, locul de muncă / angajator, e-mail, telefon, semnătura, imagine).

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării:

 • 6 alin. 1 lit. a din Regulament – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 • 6 alin. 1 lit. b din Regulament – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

Datele sunt comunicate de persoana juridică (operator economic/instituție publică) care dorește obținerea unui sprijin și care sunt necesare în scopul participării la evenimente și promovării acestora, promovării activității consorțiului BISNet Transylvania, fiind totodată accesibile publicului larg prin publicarea pe site-urile proprii și pe rețelele de socializare ale tuturor partenerilor, fiind folosite și pentru analize, prelucrări statistice și arhivare, comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile abilitate/ UE, soluționarii petițiilor.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele menționate mai sus se va realiza numai după informarea și consimțămantul dumneavoastră.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal –  membrii consorțiului BISNet Transylvania introduc aceste date în platforma   https://een-transilvania.ro/, fiind  accesibilă  în mod direct de  către toți  partenerii  consorțiului  BISNet Transylvania (10 parteneri) și comunica aceste date către: angajații săi cu drept de acces; furnizorii/prestatorii implicați în mod direct/indirect în activitatea partenerilor, Comisia Europeana care gestionează platforma Enterprise Europe Network, potențiali colaboratori de afaceri cu care intrați în contact în cadrul evenimentelor iar în situații special reglementate datele pot fi comunicate altor servicii autorizate.

Pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal prin email la ADR Centru dataprotection@adrcentru.ro, ADR NV…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

În desfășurarea acestei activități nu transferăm date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații către acest gen de entități, care conțin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul dumneavoastră.

În plus față de informațiile menționate anterior, vă comunicăm că:

 • (a). perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este perioada de implementare a proiectului BISNet Transylvania consorțiu parte a Enterprise Europe Network finanțat prin programul Piața Unică Europeană şi cel puţin 5 ani după primirea ultimei plăți aferente proiectului.
 • (b). Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal: ”Dreptul de acces”, ”Dreptul la rectificare”, ”Dreptul la ștergerea datelor” (“dreptul de a fi uitat”), “Obligația operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal”, “Dreptul la restricţionarea prelucrării”, “Dreptul la portabilitatea datelor”, “Dreptul de a se opune”, “Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.”
 • (c) Aveti posibilitatea retragerii consimțământului în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • (d) Dacă apreciați că oricare dintre membrii consorțiului v-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • (e) Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o necesitate, în caz contrar nu avem posibilitatea contactării persoanei desemnate pentru derularea activității comune, respectiv a introducerii acestor date pe platforma  Enterprise Europe Network Transilvania (een-transilvania.ro).
 •  (f) Nu utilizăm un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri ale persoanelor fizice.

Avem stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate; pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

 

Prin completare, ați luat la cunoștință faptul că:

 1. Prezentul eveniment este organizat de ADR CENTRU. Participarea la eveniment presupune acordul de a vă menționa datele personale pe lista de prezență și de a fi filmat/ă și fotografiat/ă.
 2. Prin participarea la acest eveniment acordați organizatorului consimțământul de a folosi aceste date în vederea raportării către organele abilitate ale statului conform obligațiilor contractuale ale ADR Centru.
 3. Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.
 4. Pentru exercitarea drepturilor cu privire la datele cu caracter personal, va rugam contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa: dataprotection[at]adrcentru.ro, Telefon: (+40) 258 818616.
 5. Pentru mai multe detalii, consultați politica ADR Centru privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila la adresa: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=GDPR