Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru dorește să atragă atenția mediului de afaceri din Regiunea Centru asupra noilor reguli de mediu care trebuie respectate pentru atragerea de fonduri europene de către IMM-uri. Am deschis dezbaterile pe această temă printr-un eveniment intitulat principiul DNSH – Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”), organizat la finalul lunii mai 2022. Prin evenimentul organizat le-am oferit companiilor interesate informații practice despre orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Companiile interesate trebuie să știe că noile programe de finanțare, precum POR 2021-2027, Orizont Europa, dar nu numai, se vor lansa cu noi condiții și criterii de eligibilitate obligatorii. O astfel de noutate o reprezintă principiul DNSH – Do No Significant Harm („A nu prejudicia în mod semnificativ”) pe care fiecare aplicant trebuie să îl respecte. În acest sens, se vor finanța doar acele activități economice care se vor califica drept sustenabile din punct de vedere al mediului. Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prevede că nicio măsură inclusă într-un plan de redresare și reziliență nu ar trebui să prejudicieze în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia.

Alături de reprezentanții ADR Centru, la dezbatere au luat parte doamna Mădălina Cosma, specialist în dezvoltare durabilă și doamna Mihaela Bucur, inginer, doctor în cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş . Discuția a fost moderată, de către doamna Andreea Potinteu, șef serviciu în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Prima prezentare din cadrul evenimentului a aparținut doamnei Andreea Potinteu, șef serviciu în cadrul ADR Centru, care a vorbit despre serviciile gratuite oferite de Enterprise Europe Network pentru mediul de afaceri din Transilvania. Prin instrumente specifice si chestionare personalizate, experții Enterprise Europe Network pot sprijini companiile interesate să identifice și să soluționeze problemele legate de mediu și schimbări climatice și să dezvolte modele de afaceri sustenabile. De asemenea, experții din rețea vor identifica mijloace de sprijin a IMM-urilor pentru a deveni mai reziliente și pentru a-și reveni pe deplin din criza COVID-19.

Analiza DNSH în POR Centru 2021-2027, a fost prezentată de doamna Gabriela Țârău, șef serviciu în cadrul ADR Centru. Regiunea Centru va avea în perioada de programare 2021-2027 propriul Program Operațional Regional, cu priorități și alocări adaptate, având ca punct de pornire necesitățile regiunii de dezvoltare pe diversele domenii de intervenție mediul de afaceri, inovare cercetare, dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului cultural și a turismului. Conform Regulamentelor UE în vigoare tipurile de acțiuni și investiții propuse în cadrul Programelor trebuie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu definite prin Regulamentul UE 852 2020 privind Taxonomia privind instituirea unui cadru care să faciliteze investi țiile durabile prin crearea unui sistem de clasificare sau taxonomie pentru activitățile economice din punctul de vedere al mediului.

Ultima prezentare a fost susținută de doamna Mădălina Cosma, specialist în dezvoltare durabilă, care a explicat conceptul DNSH și aplicarea principiului. Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;

Ce este Taxonomia?

Taxonomia UE este un sistem de clasificare care stabilește o listă de activități economice durabile din punct de vedere ecologic. Taxonomia stabilește criteriile pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept sustenabilă din punct de vedere al mediului în scopul stabilirii gradului în care o investiție este sustenabilă din punct de vedere al mediului.

Regulamentul UE privind taxonomia descrie un cadru pentru clasificarea activităților economice „verzi” sau „durabile” în întreaga UE într-un mod general. Taxonomia UE creează acum reguli clare și condiții-cadru pentru conceptul de durabilitate atunci când o companie funcționează în mod durabil sau ecologic. Drept urmare, aceste companii ies în evidență pozitiv de concurenții lor și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de investiții mai mari. Legislația urmărește astfel să recompenseze și să promoveze economiile și tehnologiile ecologice printr-un accent pe investiții.  Accentul se pune pe următoarele șase obiective de mediu:

  • atenuarea schimbărilor climatice;
  • adaptarea la schimbările climatice;
  • utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;
  • tranziția către o economie circulară;
  • prevenirea și controlul poluării;
  • protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Principiul DNSH

Prinicipiul „a nu prejudicia în mod semnificativ(DNSH – „Do No Significant Harm”) este o nouă obligație de la nivel european. Astfel ca în conformitate cu Regulamentele Europene în vigoare, tipurile de acțiuni și investiții propuse în cadrul Programelor de finanațare trebuie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu. Principiul DNSH este definit prin Regulmentul privind Taxonomia unde la articolul 9 sunt identificate cele șase obiective de mediu, iar la articolul 17 se definește ceea ce constituie un prejudiciu semnificativ pentru fiecare dintre cele șase obiective obiective de mediu vizate de Regulament:

 • 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
 • 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
 • 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
 • 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;
 • 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;
 • 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

 

Linkuri utile