Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

 

1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1                                            

Obiectivul programului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 • Furnizori autorizați de formare profesională;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 • Asociații și fundații;
 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • Întreprinderi sociale de inserție;
 • Angajatori;
 • Camere de Comerţ şi Industrie.
 • Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene                                                                  

Activități eligibile:

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune Locală implementează SDL-urile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice acestor strategii.

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului:

Valorile minime și maxime ale proiectelor se stabililesc de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă                                                                                                                           

Termen limită:

29 aprilie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

 

2. Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

 

Finanțator:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia                                                                                         

 Program de finanțare:

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Obiectivul programului:

Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării.                           

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili:

Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau în România.                                                                                                  

Activități eligibile:

 • Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc., oferite publicului larg de către organizațiile de afaceri;
 • Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
 • Acordarea de credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Instruirea personalului în consiliere energetică;
 • Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
 • Sprijin pentru traininguri în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
 • Sprijinirea abilităților în ceea ce privește evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
 • Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
 • Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri.

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 200.000 euro.                                                                                              

 Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%                                                                                                                   

Termen limită:

31 mai 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

3. Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

 

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, OS 6.2/REACT-EU

Obiectivul programului:

Reducerea consumului de energie a consumatorilor industriali, promovează acţiuni pentru implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali.

Solicitanți eligibili:

Societăţile cu personalitate juridică, respectiv societățile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite mari consumatori de energie, conform ANRE) care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.                                          

Activități eligibile:

Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

 • Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie.

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

4. Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului

 

Finanțator:

Guvernul României

Program de finanțare:

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Obiectivul programului:

 • Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni
 • Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora
 • Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

Solicitanți eligibili:

Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale

Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni                                                                                       

Activități eligibile:

 • Reintegrare – facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața din România.
 • Educaţie – sprijinirea integrării românilor cu domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora
 • Mass-media – sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare
 • Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.
 • Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanțate sunt cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea grantului:

Maximum 300.000 lei                                                                                                         

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată                                                                                                                      

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

5. GHIDUL SOLICITANTULUI SIMPLIFICAT – Pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, din Regiunea Centru

 

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

(Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 şi OUG 88/2020, AP 1, OS 1.1, Acțiunea 1.1.1.)

Obiectivul programului:

Susţinerea actorilor regionali în pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente în vederea finanţării acestora în perioada 2021 – 2027, accelerând, astfel, procesul de absorbţie al fondurilor alocate.                                                                                            

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi;

Întreprinderi mici şi mijlocii;

Parteneriatele constituite între acestea.                                                                               

Activități eligibile:

 • Industria auto şi mecatronică
 • Industria aeronautică
 • Industria agro-alimentară
 • Industria uşoară
 • Silvicultură, prelucrarea lemnului şi industria mobile
 • IT şi Industriile creative
 • Sectorul medical şi farmaceutic
 • Turism
 • Mediul construit sustenabil

De asemenea, strategia include următoarele cinci teme transsectoriale:

 1. Economie sustenabilă, Economie colaborativă; Economie circular; Lanțuri de valoare locale
 2. Tehnologii medicale
 3. Medicină preventivă și recuperatorie
 4. Modernizare industrială, Modernizarea proceselor de producție prin noi tehnologii; Dezvoltarea de noi produse; Noi tehnologii de prototipare și testare
 5. Energie în mediul construit

 

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro                                                                                                      

Contribuția beneficiarului:

Ajutorul de minimis se acordă în proporție de până la 100%;

Pentru accesarea ajutorului de stat, beneficiarul trebuie să asigure o cofinanțare de minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului.                                                                                      

Termen limită:

31 decembrie 2022                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

6. Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator:

FNGCIMM

Obiectivul programului:

Acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit.                                 

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                           

Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

 • unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, – maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei;
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

 

Valoarea grantului: –                                                                                                        

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită:

30 iunie 2022                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

7. Subprogramul AGRO IMM INVEST

 

Finanțator:

FNGCIMM

Obiectivul programului:

Acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii.

Activități eligibile:                                                                                                           

 • Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii.

Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat de Program.                                                             

Valoarea grantului:

Maximum 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii,

Maximum 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole;

Maximum 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar.                                                             

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită:

30 iunie 2022                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

8. Apelul Filme în mișcare (Films on the Move)

 

Finanțator:

Uniunea Europeană

Program de finanțare:

Programul Europa Creativă 

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea distribuției mai largă a filmelor europene nenaționale recente, încurajând agenții de vânzări și distribuitorii de cinematografe, în special, să investească în promovarea și distribuția adecvată a filmelor europene nenaționale.                                                            

Solicitanți eligibili:

Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una din fie țările participante la Europa Creativă, adică statele membre ale UE, fie țări non-UE, precum țările SEE și țările asociate Programului Europa Creativă sau țările care sunt în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea granturilor.                                         

Activități eligibile:

Campanii de distribuție teatrală și/sau online paneuropeană a filmelor europene eligibile, coordonate de agentul de vânzări al filmului.                                                                       

Valoarea grantului: –                                                                                                        

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%                                                                                                                   

Termen limită:

5 iulie 2022, ora 17:00 CET

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

9. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

 • Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale
 • Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film
 • Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe;
 • Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori
 • Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.                                              

 

Solicitanți eligibili:

Întreprinderile româneşti sau străine înregistrate şi funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile în România sau în ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, iar, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic;
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/ sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României.

 

Activități eligibile:

Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului. 

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești.

Cuantumul alocării financiare nerambursabile poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state.                                                                               

Valoarea grantului: –           

Contribuția beneficiarului:

Minim 55%                                                                                                                        

Termen limită:

31 decembrie 2023                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 10. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Finanțator:

Guvernul României

Instituită prin:

Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului:

Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.                                                                 

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:

Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
 • locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia;
 • fiecare loc de muncă creat ca urmare a investiției se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată.

 

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale;
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri.

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi.

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii.                        

 

Valoarea grantului:

Maxim echivalentul în lei a 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Maxim echivalentul în lei a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov

Maxim echivalentul în lei a 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti                             

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită:

31 decembrie 2023                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 11. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare                                                                                                                         

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale                          

Activități eligibile:

 • Promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor;
 • Asigurarea recoltei;
 • Investiţii;
 • Distilarea subproduselor.

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
 • renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
 • achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.

Valoarea grantului: –          

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%                                                                                                                   

Termen limită:

Depunere continuă                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

12. Premierea participării la Orizont 2020

 

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

 • Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării;
 • Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelenta;
 • Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont 2020, precum și a rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont 2020;
 • Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională;
 • Creșterea ponderii finanțării externe în totalul cheltuielilor naționale de cercetare-dezvoltare.   

 

Solicitanți eligibili:

Organizații de cercetare de drept public sau privat din România care implementează proiectele câștigate la competițiile Orizont 2020                                                                                  

Activități eligibile:

– Activități suport în sprijinul activităților de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de cercetare, cheltuieli cu logistică, participări la conferințe etc.). Această finanțare va fi alocată departamentului din universitate sau institutului, care derulează proiectul finanțat de Comisia Europeană.

Activitățile să determine consolidarea capacității instituționale de a participa în mod susținut la noi competiții organizate în cadrul Programului Cadru Orizont 2020.

Valoarea grantului:

25% din valoarea grantului de tip ERC;

15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;

Pentru restul instrumentelor de finanțare din Programul Orizont 2020:

10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator al proiectului; o 7,5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat instituției gazda din România în calitatea de coordonator de pachet de lucru.                                                 

Contribuția beneficiarului: –          

Termen limită:

Depunere continuă                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

13. Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMÂNIA”

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă.                                                                                                                

Solicitanți eligibili:

Societățile – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care sunt înființate de către persoane fizice după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv.                                                                       

Activități eligibile:

 • echipamente tehnologice;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • mijloace de transport;
 • achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • salariile, utilități, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • pachet digital (voucher de digitalizare);
 • active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei;
 • plăcuțele informative obligatorii;
 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

Valoarea grantului:

Maximum 100.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii unui singur loc de muncă)

Maximum 200.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii a două locuri de muncă)                         

Contribuția beneficiarului:

Minimum 5%                                                                                                                     

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

14. Investiții în activități productive – Măsura 3

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Programul de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 4, PI 4d, OS 4.1, Acțiunea 4.1.1

Obiectivul programului:

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.                         

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi;
 • Întreprinderi mici;
 • Întreprinderi mijlocii.

Aplicanții în cadrul măsurii nu trebuie să își fi modificat acționariatul în integralitate începând cu data de 10.09.2021                                                                                                            

Activități eligibile:

 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Modernizarea spațiilor de producție/ servicii – maxim 50% din valoarea proiectului.

Trebuie să activeze în următoarele sectoare:

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

Clasa F – Construcții;

Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

Clasa H – Transport și depozitare;

Clasa I – Hoteluri și restaurante;

Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;

Clasa P– Învățământ;

Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

Clasa S – Alte activități de servicii.                                                                                      

Valoarea grantului:

Între 50.000 – 1.000.000 euro.

Grantul va fi limitat la maximum 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019.                   

Contribuția beneficiarului:

5% în cazul microîntreprinderilor;

10% în cazul întreprinderior mici;

15% în cazul întreprinderilor mijlocii.                                                                                   

Termen limită:

Din nou în consultare publică                                                                                              

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

15. Investiții în exploatații pomicole

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole.                                                                                                                           

Solicitanți eligibili:

 • Persoane fizice autorizate;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acţiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societate comercială cu capital privat;
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat;
 • Societate agricolă;
 • Societate cooperativă agricolă;
 • Cooperativă agricolă;
 • Grup de producători și Organizație de producători;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.                     

 

Activități eligibile:

 • infiintare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca si componente secundare);
 • depozitare, conditionare si procesare (procesarea ca şi componentă secundară) – modernizare exploataţie;
 • utilaje recoltare (modernizare exploataţie).

 

Valoarea grantului:

Între 100.000 și 1.500.000 euro                                                                                          

Contribuția beneficiarului:

Minimum 30%                                                                                                                   

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

16. PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României         

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE2014 – 2020, AP 1, PI 1b, OS 1.3, Acțiunea 1.2.1

Obiectivul programului:

Încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse și/sau procese sau tehnologii noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare.                                                                                                                         

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.                                                                                                                          

Activități eligibile:

 • Dezvoltare experimentală;
 • Activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;
 • Alte activități de inovare:
 • detașarea de personal cu înaltă calificare;
 • achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării;
 • achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Inovare de proces și organizațională, investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare

 

Valoarea grantului:

Maximum 3.000.000 euro                                                                                                   

Contribuția beneficiarului:

Variabilă                                                                                                                           

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

17. Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE2014 – 2020, AP 1, PI 1b, OS 1.3, Acțiunea 1.2.1

Obiectivul programului:

Sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor și dezvoltării START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București-Ilfov), bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități sau institute sau pe idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață                                                                         

Solicitanți eligibili:

Start-up-uri

Spin-off-uri                                                                                                                        

Activități eligibile:

1) activităţi de cercetare-dezvoltare;

2) achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;

3) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor;

4) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;

5) activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/proces/tehnologie/serviciu;

6) activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în producție şi realizare produs/ proces/tehnologie/serviciu);

7) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul;

8) activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor.                                              

Valoarea grantului:

Maximum 989.880 lei și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro.                           

Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%                                                                                                                   

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

18. Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare, AP 6, OS 6.1&6.3, REACT-EU

Obiectivul programului:

Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, şi  vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 “Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, respectiv în cadrul măsurii aferente REACT-EU din cadrul POIM 2014 – 2020                                                    

Solicitanți eligibili:

Operatorii economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică.       

Activități eligibile:

 • extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN;
 • implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari.

 

Valoarea grantului:

Maximum 15.000.000 euro/proiect

Maximum 50.000.000 euro/ întreprindere                                                                             

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

19. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)

 

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale                                                                                                              

Solicitanți eligibili:

Persoană fizică autorizată

Întreprindere individuală

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică.

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile:

Solicitantul desfășoară orice activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului.

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro,  respectiv acoperirea de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN autorizate, eligibile.                                                                                    

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

20. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri)

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale                                                                                                              

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă                                               

 Activități eligibile:

Orice activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului     

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro                                                                                                      

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

 Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

21. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale                                                                                                              

Solicitanți eligibili:

Organizație neguvernamentală cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari                                                                                      

 

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

 

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro                                                                                                   

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

22. Proiect de Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar

 

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili:

Angajatorii care activează în sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene                                                          

Activități eligibile:

Angajatorii din sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului                                                                                                                        

Valoarea grantului:

Maxim 2.250 lei/lună/ angajat

Posturi ale căror cerințe presupun studii medii: maxim 3.500 lei lună/ angajat

Posturi ale căror cerințe presupun studii superioare: maxim 6.000 lei/lună/ angajat                 

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 

23. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Producerea energiei electrice

 Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

Activități eligibile:

 • realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie;
 • instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW;
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp;
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW;
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă;
 • stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;
 • colectarea de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API;
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109; să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie sistemului de panouri fotovoltaice.
 •  

Valoarea grantului: 20.000 lei

 Contribuția beneficiarului: 10%

 Termen limită:

Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici