Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

Enterprise Europe Network

De 15 ani în sprijinul IMM-urilor cu ambiții internaționale

 

1. Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – NOU!

 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțareProgramul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1. & Obiectivul specific: 3.4.

Obiectivul programului:

Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

 Beneficiari eligibili:

 1. Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 2. Furnizori autorizați de formare profesională;
 3. Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate;
 4. Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat;
 5. Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat;
 6. Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 7. Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial;
 8. Universități
 9. Parteneriate ale solicitanților menționați.

Activități eligibile:

 • ACTIVITATEA 1 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, conform Legii nr.76/2002;
 • ACTIVITATEA 2 (activitate relevantă și obligatorie): Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000;
 • ACTIVITATEA 3 (activitate relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • ACTIVITATEA 4 (activitate suport): Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” (conform Procedurii de lucru aprobată prin Ordinul Președintelui ANOFM, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului

Valoarea grantului: Între 101.000 euro și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiaruluiVariabilă

Termen limită20 octombrie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

2. Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe – NOU!

Apel 1 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri

Apel 2 Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri – clasa CAEN 10, 11(parțial)

FinanțatorUniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului: Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari 

 

Activități eligibile:

 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice

Valoarea grantului: Între 50.000 – 500.000 euro/IMM

Contribuția beneficiaruluiMinimum 35%

Termen limită: 26 octombrie 2022, ora 17.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

3. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – NOU!

 Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial)

FinanțatorUniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului: Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari 

Activități eligibile:

 • măsuri de eficienţă energetică şi reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe 
 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului conform legii

 

Valoarea grantului: Între 50.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului0%

Termen limită: 27 octombrie 2022, ora 17.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

4. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – NOU!

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)

FinanțatorUniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului: Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari 

 Activități eligibile:

 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit conform legii.
 • investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie

 

Valoarea grantuluiÎntre 50.000 euro – 500.000 euro

Contribuția beneficiaruluiVariabilă

Termen limită: 1 noiembrie 2022, ora 17.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

5. Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență – NOU!

 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1 – bis

Obiectivul programului: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Activități eligibile:

 • modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energeticăa infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare
 • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție existente

 

Valoarea grantului: ajutor de stat – maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 euro – 500.000 euro

Contribuția beneficiaruluiMinimum 0%

Termen limităApelurile vor fi deschise timp de 7 zile calendaristice începând cu 25 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

6. Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă – NOU!

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime, Măsura II.4

Obiectivul programului: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.

Beneficiari eligibiliIMM-uri și întreprinderi mari

Activități eligibileMăsuri de creștere a eficienței energetice și energie regenerabilă

 Valoarea grantului:

Minimum 5.000 EUR

Maximum 400.000 EUR (pentru IMM-uri)

Maximum 650.000 EUR (pentru întreprinderi mari)

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită7 noiembrie 2022, ora 14:00

 Informații suplimentare se pot găsi aici

  

7. Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare – NOU!

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în industria prelucrătoare

 Beneficiari eligibiliIMM-uri și întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • active corporale și necorporale legate de demararea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
 • schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente
 • crearea de noi locuri de muncă

 

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiaruluiMinimum 25%

Termen limită31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 8. Investiții în exploatații pomicole

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului: Îmbunătățirea performanței economice a fermelor restructurarea și modernizarea fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață  și a diversificării agricole           

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, Organizație de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor    

Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (componente secundare)
 • depozitare/condiționare/procesare (procesarea componentă secundară) – modernizare exploatație
 • utilaje recoltare (modernizare exploatație)

Valoarea grantului: Între 100.000 și 1.500.000 euro                                                                                          

Contribuția beneficiarului: Minimum 30%                                                                                                                   

Termen limită: 12 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

9. Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 17.1

Obiectivul programului:

 • Decontarea primelor de asigurare

 

Solicitanți eligibili: Fermieri

Activități eligibile:

 • sectorului vegetal (pentru polițele încheiate pentru culturile de toamnă aferente anului 2021 și culturile de primăvară aferente anului 2022)
 • sectorului zootehnic (pentru polițele încheiate în anul 2022)

 

Fermierii trebuie să încheie un contract de asigurare pentru riscurile eligibile prevăzute în Fișa submăsurii din PNDR 2020 care să acopere toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract

Valoarea grantuluiVariabilă

Contribuția beneficiaruluiMinimum 30%

Termen limită16 decembrie 2022, ora 16:00

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 10. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 9.1

Obiectivul programului: Încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute conform legii

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

Activități eligibile:

 •  adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței
 • introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros
 • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității
 • alte activități desfășurate de către grupurile de producători: ex. dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, organizare și facilitare procese de inovare

 

Valoarea grantului:

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin grupul de producători, astfel:

 • Anul I de la recunoaștere – 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul II de la recunoaștere – 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul III de la recunoaștere – 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul IV de la recunoaștere – 5 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul V de la recunoaștere – 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an

 Contribuția beneficiarului0%

Termen limită: 18 octombrie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 11. Programul Rabla Clasic

Finanțator: Administrației Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Stimularea înnoirii Parcului auto național                                                                             

Beneficiari eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat

 

Activități eligibile:                                                                                                           

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

 

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului: Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                        

Contribuția beneficiaruluiValoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.                                                                                  

Termen limită: 25 noiembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

12. Programul Rabla Plus

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.                                                    

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.                                                                  

 

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului: Maximum 54.000 lei                                                                                                          

Contribuția beneficiarului: Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe              

Termen limită: 25 noiembrie 2022       

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

13. Programul IMM PROD

FinanțatorFondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programuluiAcordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție
 • Forme de organizare a profesiilor liberale cu activități de producție din zona urbană

 

Activități eligibile:

 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție

 

Valoarea grantului: Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari

Contribuția beneficiaruluiMinimum 10%

Termen limită31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

14. Programul RURAL INVEST

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone

Solicitanți eligibili: Entități cu activitate în producție/de producție în mediul rural și urban mic (IMM, start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinzătorii debutanți în afaceri cu activitatea în producție, profesii liberale care pot desfășura activități productive)

Activități eligibile:

 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură

 

Valoarea grantului: Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

15. Programul GARANT CONSTRUCT

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:

Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu

Solicitanți eligibili: IMM, inclusiv start-up care desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor

Activități eligibile: 

 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții

Valoarea grantului: Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

16. Programul INNOVATION

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

 Obiectivul programului:

Sprijinirei invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014

 Solicitanți eligibili: IMM-uri, inclusiv start-upuri, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat

 Activități eligibile:

 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare

 

Valoarea grantului: Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 20%

 Termen limită: 31 decembrie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici

  

17. Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, OS 6.2/REACT-EU

Obiectivul programului: Reducerea consumului de energie a consumatorilor industriali, promovează acţiuni pentru implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Solicitanți eligibili:

Societăţi cu personalitate juridică/societăți din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care implementează sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.                          

Activități eligibile:

Achiziţionare şi implementare sistem de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

 • Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie      

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%      

Termen limită: 30 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

18. Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator: FNGCIMM

Obiectivul programului: Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru credite acordate IMM şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit                                                        

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                          

Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:           

 • Unul/mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, – 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate este 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este 5.000.000 lei, pentru credite de investiţii 10.000.000 lei
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare de 500.000 lei pentru microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

 

Valoarea grantului: –                                                                                                   

Contribuția beneficiarului: –                                                                                           

Termen limită: 31 decembrie 2022                                                                                   

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

19. Subprogramul AGRO IMM INVEST

Finanțator: FNGCIMM

Obiectivul programului: Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                           

 • Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi componentă nerambursabilă de 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat

Valoarea grantului:

 • Maximum 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii
 • Maximum 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole
 • Maximum 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar                                                              

 

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită: 31 decembrie 2022                                                                                   

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

20. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:

Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale, Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film, Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe, Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori, Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului                                 

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi româneşti/străine înregistrate şi funcţionând conform legii din România/ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României

 

Activități eligibile:

 • Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului
 • Cuantumul alocării poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești
 • Cuantumul alocării poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state

 

Valoarea grantului:–          

Contribuția beneficiarului: Minim 55%                                                                                                                        

Termen limită: 31 decembrie 2023                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

21. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Finanțator: Guvernul României

Instituită prinHotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului:

Dezvoltare regională prin investiții care generează minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti                                                                                                          

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:

Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii
 • locuri de muncă create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia
 • fiecare loc de muncă creat se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată

 

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri

 

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii                         

Valoarea grantului:

 • Maxim 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia
 • Maxim a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov
 • Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti                                                          

Contribuția beneficiarului: –                                                                                           

Termen limită: 31 decembrie 2023                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

22. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:  Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare               

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale                          

 

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE prin acţiuni de informare în state membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie
 • Restructurare şi reconversie podgorii
 • Asigurare recolta
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

 

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitarea/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și săli de degustare
 • achiziții, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

 

Valoarea grantului: –          

Contribuția beneficiarului: Minimum 50%                                                                                                                   

Termen limită: Depunere continuă                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 APELURI NELANSATE

NOU!

23. Program de investiții pentru înființarea stânelor montane – Sesiunea 2022 – Apel nelansat

FinanțatorGuvernul României

 Obiectivul programului:

Valorificarea superioară a produselor montane, dezvoltarea zonei montane, limitarea declinului sectorului de producție primară în scopul asigurării consumului intern și menținerii și creării de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice constituite conform legii

 Activități eligibile:

Investiții pentru construirea de stâne montane care includ adăpostul pentru animale, adăpostul pentru crescătorii de animale, spațiul pentru prelucrarea laptelui, instalații, utilaje, echipamente și mijloace de transport, specializate pentru activitatea desfășurată în cadrul stânei montane

Valoarea grantului: Maximum 150.000 lei

Contribuția beneficiarului50%

Termen limităApel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

NOU!

24. Program de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană – Sesiunea 2022 – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Valorificarea superioară a produselor montane, dezvoltarea zonei montane, limitarea declinului sectorului de producție primară în scopul asigurării consumului intern și menținerii și creării de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării

Beneficiari eligibiliPersoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice constituite conform legii

Activități eligibile:

 • construirea de centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
 • dotarea cu instalații, utilaje, echipamente și mijloace de transport, specializate pentru activitatea de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură

 

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiaruluiVariabilă

Termen limităApel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

NOU!

25. Program de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană – Sesiunea 2022 – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Valorificarea superioară a produselor montane, dezvoltarea zonei montane, limitarea declinului sectorului de producție primară în scopul asigurării consumului intern și menținerii și creării de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopulării

 Beneficiari eligibiliPersoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice constituite conform legii

Activități eligibile:

 • Construirea de centre de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană care includ spațiul pentru colectarea și/sau prelucrarea laptelui
 • Dotarea cu instalații, utilaje, echipamente și mijloace de transport, specializate pentru activitatea desfășurată în cadrul investiției

 

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiaruluiVariabilă

Termen limităApel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

NOU!

26. Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2022 – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:

Câştigarea de pieţe externe noi pentru produsele și serviciile românești

Stimularea cererii interne de servicii şi produse, ce fac obiectul brandurilor românești

Creşterea vizibilităţii pe piaţa internă și externă a brandurilor românești; dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale

Beneficiari eligibiliÎntreprinderi mici şi mijlocii

Activități eligibile:

 • târg naţional al Brandurilor naționale sub forma unei expoziţii cu vânzare
 • seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanti, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naționale 
 • activități de promovare a evenimentului, atât înainte de desfășurare, în vederea asigurării unei prezențe consistente a publicului și aplicanților țintă, cât și post-eveniment, în vederea publicității târgului național

 

Valoarea grantului: 1.500 lei

Contribuția beneficiaruluiNeprecizată

Termen limităApel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

NOU!

27. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului– Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone

Beneficiari eligibili: IMM, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate cu activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile

 Activități eligibileCazare și transport, inclusiv al produselor acestora la/de la eveniment

Valoarea grantului: 2.500 lei

Contribuția beneficiaruluiNeprecizată

Termen limităApel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

NOU!

28. Licența industrială unică – Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor din țară

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari, societăţi cooperative şi entităţi din infrastructura conformităţii produselor industriale, dar şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură

Activități eligibile:

 • implementare şi certificare sisteme de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit – EMAS
 • implementare şi certificare sisteme de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei
 • dotare şi/sau modernizare laboratoare de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz
 • certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse
 • asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
 • efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată
 • organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale
 • înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti

 

Valoarea grantului: Între 5.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiaruluiNeprecizată

Termen limităApel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

29. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

 Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale

Beneficiari eligibili:

 • persoane fizice
 • persoane fizice autorizate
 • întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale
 • persoane juridice
 • grupuri și organizaţii de producători
 • structuri din domeniul cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare

 

Activități eligibile:

Cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele cu plantații pomicole și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole cu struguri pentru vin pe rod

Valoarea grantului: 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, acordat pentru minim 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv,dar nu mai mult de 35.000 euro

Contribuția beneficiaruluiNeprecizată

Termen limităApel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

30. Schema de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa

Solicitanți eligibili: Întreprinderile mici și mijlocii care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice

Activități eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa. Se vor finanța programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser

 

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiaruluiMinimum 50%

 Termen limităApel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

31. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Susţinere investiţii în sectoare economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili: Societățile comerciale

Activități eligibile:

Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului: Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului: Minimum 15%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

32. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Solicitanți eligibili: Societățile comerciale

Activități eligibile: 

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
 • Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)

 Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitate de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

 Valoarea grantului: Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

 Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici 

  

33. Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, AP 6, OS 6.1&6.3, REACT-EU

Obiectivul programului:

Sprijin financiar acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România prin axa prioritare 6 “Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, prespectiv prin măsura aferentă REACT-EU din cadrul POIM 2014 – 2020                

Solicitanți eligibili:

Operatorii economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică        

Activități eligibile:

 • Extindere/modernizare reţele de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN
 • implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari

 

Valoarea grantului:

Maximum 15.000.000 euro/proiect

Maximum 50.000.000 euro/ întreprindere                                                                             

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

34. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale                                                                                                              

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020                                                                        

 

Activități eligibile:

Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

35. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili: Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă                                               

Activități eligibile: Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului                                                                      

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro                                                                                                      

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

36. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale     

Solicitanți eligibili: ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari                                                                                      

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

 

Valoarea grantului: Maximum 1.800.000 euro                                                                                                   

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

37. Proiect de Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Reducerea efectelor sociale negative determinate de pandemie

Solicitanți eligibili:

Angajatorii din sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene                                                                                                  

Activități eligibile:

 • Angajare cu normă întreagă a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului

 

Valoarea grantului:

Maxim 2.250 lei/lună/angajat

Posturi ale căror cerințe presupun studii medii: maxim 3.500 lei lună/ angajat

Posturi ale căror cerințe presupun studii superioare: maxim 6.000 lei/lună/ angajat                 

 

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

38. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

FinanțatorAdministrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Producerea energiei electrice

Solicitanți eligibiliPersoane fizice

Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109; să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie sistemului de panouri fotovoltaice

 

Valoarea grantului: 20.000 lei

 Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită:Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici